Kundavtalsvillkor

Cetus Espoo ry – Cetus Esbo rf (senare Cetus) konstruerade avtalsvillkor berör handel mellan näringsidkare och konsument. Våra avtalsvillkor och handlingssätt följer instruktionerna av medlemsskapsknytning och avtalsredigering till idrottscentrum skickade av Konsumentverket. Till bra kundtjänst hör ömsesidig efterlevnad av kundavtalsvillkoren.

Cetus erbjuder vattengymnastik (t.ex. babysim, simskolor, undervisning i simteknik etc.) till de personer som vill köpa tjänsten. Tjänsterna inkluderar verksamhet drivna av utbildade instruktörer. Produkterna betalas via nätbutiken med betalningstjänsten Bambora Oyj (se nätbutikens villkor).

1. Cetus kursmedlemskap är i kraft den ifrågavarande kurstidpunkten. Kursmedlemskapet ät alltid personligt och kursspecifikt. En under 18-årigs avtal måste alltid godkännas av försörjaren i samman med anmälningen.

2. Kursmedlemskaps avgiften returneras inte då kursen redan satt igång med undantag av specialhändelser som står i punkt 3. Vid innan kursens början gjorda annulleringar har organisatören rätt att kräva av kunden den giltiga behandlingsavgiften. Den giltiga behandlingsavgiften är 15 Eur. Under 7 (sju) dygn före kursen har börjat kan man göra en annullering endast emot ett läkarintyg.

3. I vissa specialfall, som t.ex. långvariga sjukdomar (över 1 månad), pga. Graviditet eller arme, kan man avbryta medlemskapet. Av orsaker ovan måste man förevisa ett skriftligt intyg. I mitten av kursperioden avbrutna kursmedlemsskap är alltid behandlade från fall till fall.

4. En undervisningslektion annullerad av orsaker inte förorsakade av kursens organisatör (Cetus) rättfärdigar inte medlemskapsavgiftens returnering till kunden eller arrangering av en ersättande undervisningslektion. Oförutsägbara händelser kan t.ex. vara vattnets förorening, som förhindrar kundernas och kursmedlemmarnas användning av bassängen på ifrågavarande tidpunkt.

5. På kurser arrangerade av Cetus får man inte hämta vänner eller andra familjemedlemmar som gäster. Vårdnadsinnehavaren har ansvaret  över barnets säkerhet i babysimning, familjesimning, syskonsimning och barn-och förälder simsolan, genom att följa instruktörens instruktioner under simningen och efteråt.

6. Om kunden inte följer avtalsvillkoren kan medlemmens kursmedlemsskap sägas upp att upphöra omgående utan en skyldighet att returnera kursavgiften.

7. Cetus Esbo rf behåller sin rätt till ändringar. Ifall kursen måste t.ex. annulleras före dess början, returneras kursavgiften till kunden i sin helhet. Orsaker till att kursen annulleras kan t.ex. vara den att minimi deltagarantalet inte fylls.

Produkterna betalas på webbutiken via Bambora Oyj betalningstjänsten. (se webbutikens vilkor)