Kundavtallsvillkor

Avtalsvillkoren är utarbetade av Cetus Esbo rf och gäller handel mellan näringsidkaren och konsumenten. Våra avtalsvillkor och tillvägagångssätt följer instruktionerna gällande medlemsskap och avtalsförändringar för idrottscenter utgivna av Konsumentverket. God kundservice innebär att både näringsidkaren och konsumenten följer villkoren på ett jämlikt och enhetligt sätt.

Cetus erbjuder vattenmotionstjänster (bl.a. babysim, simskolor, teknikkurser) till personer som köpt tjänsten. Tjänsten innehåller handledd verksamhet av utbildade instruktörer. Produkten betalas i nätbutiken via Visma Pay betalningstjänst (se villkor för nätbutik)

  1. Cetus kursmedlemskap är i kraft under den tiden som kursen pågår. Medlemskapet är personligt och gäller den betalda kursen. Avtal för kunder under 18 år måste godkännas av vårdnadshavare vid anmälan.

  2. Kursavgiften returneras inte efter att kursen påbörjats. Undantagsfall se punkt 3. eller 4. Om platsen till kursen avbokas före startdatum har näringsidkaren rätt att debitera giltig hanteringsavgift. Giltig hanteringsavgift är 5€. Om kursplatsen avbokas under 7 dygn före kursens startdatum krävs läkarintyg.

  3. I vissa undantagsfall t.ex. vid långvarig sjukdom (över 1 mån), graviditet eller armétjänst kan man avbryta medlemskapet. I dessa fall krävs skriftligt intyg. I situationer där medlemskapet avbryts mitt i kursterminen behandlas varje fall individuellt.

  4. Det är möjligt att prova kursen under två (2) på varandra följande lektioner. Prövningen räknas från tiden då bokningen gjorts för kursen. Vi debiterar priset på simmössan (10 euro) samt en engångsavgift för kursen, som bestäms av antalet lektioner och kursens totala pris. Dessutom debiterar vi en hanteringsavgift på 15€ för avbokade bokningar. Eventuell avbokning av kursen måste göras skriftligt omedelbart efter den andra provomgången, senast nästa dag. Prövning av kurser gäller inte kurser vars längd är 3-5 gånger, barnläger eller baby-, syskon- och familjesimning.

  5. Baby-, syskon- och familjesim reservering går att anuleras under säsongen. Anuleringstiden är fyra (4) veckor. Anuleringen skall göras skriftligt senast fyra (4) veckor innan upsägningen till eller .

  6. Om ett undervisningstillfälle avbokas av orsak oberoende av Cetus, är Cetus inte ersättningsskyldig till kunden. Cetus är då inte heller skyldig att anordna ersättande kurstillfälle. En oförutsedd händelse kan t.ex. vara att vattnet förorenas så att bassängen inte kan användas.

  7. I fall där force majeure (t.ex. epidemi eller eldsvåda) avbryter kursverksamheten är Cetus inte ersättningsskyldig till kunden. Cetus är inte heller skyldig att anordna ersättande kurstillfällen.

  8. Det är inte tillåtet att ta med sig vänner eller andra familjemedlemmar till kurser som arrangeras av Cetus. Under barn-,föräldrakurser och baby-, familje-, och syskonsim ansvarar vårdnadshavaren över sitt eget barns säkerhet genom att följa siminstruktörens instruktioner under lektionen och efteråt.

  9. Om kunden bryter mot kundavtalsvillkoren har Cetus rätt att avbryta medlemskapet omedelbart utan uppsägningstid. Cetus är inte ersättningsskyldig i dessa fall.

  10. Cetus Esbo rf förbehåller sig rätten till förändringar. Om kursen inte kan arrangeras t.ex. pga. för få deltagare eller dylikt, återbetalas hela kursavgiften till kunden.

Ovan nämnda eventuella avbokningar bör meddelas skriftligt till adressen .

I samarbete med